REGULAMIN AKCJI “Moonstreet CASHBACK – ZAGRAJ I ODZYSKAJ” z dnia 14.05.2024 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji w Social Media (zwanego dalej “Konkursem”), jest firma Rafał Pawlus Katowice 40-887 ul. Ułańska 16/9, NIP 631-253-49-50 REGON 360933684 (zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

7. Konkurs jest prowadzony w Social Mediach: Facebook, Instagram, Tik Tok (dalej zwane Social Media) na profilu Moonstreet Games.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisach: Facebook lub Instagram lub Tik Tok; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko wyłącznie osoby, które kupiły bilety na grę Moonstreet lub wzięły udział w grze Moonstreet razem z osobą, która dokonała zakupu biletów.

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

§ 3. NAGRODA 

1. W Konkursie przewidziano jeden zwrot środków za grę o wartości 159,99 zł (dalej zwane nagrodę) – dla jednej z osób wyłonionych w sposób wskazany w §6. 

2. Nagrodą jest zwrot za bilety, wartość zwrotu za grę to 159,99 zł na konto bankowe, z którego dokonywany był zakup biletów na grę.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w Social Mediach, na profilu Moonstreet Games.

4. Laureatowi przysługuje prawo wymiany Nagrody na bilet lub voucher na kolejną grę o wartości Nagrody. 

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny na stronie internetowej www.moonstreet.pl/regulamin-cashback/ – oraz w Social Mediach na profilu Moonstreet Games. 

2. Konkurs organizowany jest cyklicznie co miesiąc w dniach:

14-31.05.2024

1-30.06.2024

1-31.07.2024

1-31.08.2024

1-30.09.2024

1-.31.10.2024

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Social Mediach Organizatora. 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 

a. Udział w grze Moonstreet.

b. Nakręcenie materiału wideo z uczestnictwa w grze lub wideo opinii.

c. Przesłanie wideo na maila team@moonstreet.pl lub opublikowanie go w Social Mediach Uczestnika z oznaczeniem Moonstreet Games. 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej www.moonstreet.pl/regulamin-cashback/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakupienie biletu na grę Moonstreet i zagranie w niej jako osba kupująca bilety lub uczestnik tej drużyny oraz wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej. 

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona wraz z wygranym wideo w Social Mediach Organizatora. 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie numeru zamówienia, potwierdzającego zakup biletu na grę Moonstreet. 

8. Brak wysłania numeru zamówienia w terminie 7 dni powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 

9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną osobę wskazaną przez komisję. 

10. Przyznana w Konkursie Nagroda w formie zwrotu środków za grę w wysokości 159,99 zł zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego dokonywano płatności podczas kupowania biletów, a Uczestnik otrzyma potwierdzenie na adres e-mail podany podczas dokonywania zakupu biletów. 

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli firmy Rafał Pawlus Katowice 40-887 ul. Ułańska 16/9, NIP 631-253-49-50 REGON 360933684

2. Prace zostaną ocenione pod względem: 

a. kreatywności 

b. pomysłowości 

c. sposoby wykonania plakatu 

3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawidłowego numeru zamówienia. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

3. Uczestnicy, którzy występują na wideo, wysyłając go na konkurs jednocześnie wyrażają zgodę na wielokrotne, bezterminowe, publiczne i nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy oraz swojego wizerunku i wypowiedzi w różnych formach utrwaleń.

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2024 i obowiązuje do 31.10.2024 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.